Van ‘Ons Huis’ naar ’t Grachthuys’

In 1910 werd de Vereniging Ons Huis opgericht om een verenigingsgebouw voor protestanten te exploiteren. Het eerste Ons Huis stond aan Prinsenstraat 6.  De Nederlands Hervormde kerk was destijds de initiatiefnemer. In 1931 werd een nieuw gebouw gesticht aan de Grote Gracht, de huidige locatie. Ook dit gebouw kreeg de naam ‘Ons Huis’. De accommodatie bestond voornamelijk uit één grote zaal, die voor diverse activiteiten werd gebruikt: de gymlessen van de gymnastiekvereniging en de toenmalige ‘lagere school’, de repetities en optredens van de muziek- en toneelvereniging, activiteiten voor de jeugd, informatieve bijeenkomsten, recepties en feesten. Ook de koffietafels na de begrafenissen vonden in deze ene zaal plaats.

 In 1981 werd het gebouw grondig gerenoveerd en uitgebreid. Er kwam een aparte gymzaal bij met kleedkamers. Naast de grote zaal kwam een hal met nieuwe toiletgroep en een sportkantine met keuken. De naam bleef hetzelfde: Ons Huis. De kerk droeg het gebouw voor een symbolisch bedrag over aan de inmiddels opgerichte vereniging Verenigingsgebouw Ons Huis. De leden van de vereniging waren de diverse organisaties en verenigingen die gebruik maakten van het gebouw. In de periode tot aan 2012 waren er meestal zo’n 20 a 25 leden.

Rond de eeuwwisseling bleek dat de oude formule van de dorpshuizen en verengingsgebouwen niet meer zo goed voldeed. Vanuit Scandinavië waaide het fenomeen kulturhus over naar, in eerste instantie de provincie Overijssel, maar kort daarop doken ook de eerste kulturhuse in Gelderland op. Een kulturhus is een combinatie van verschillende voorzieningen in één of meerdere gebouwen, waarin samenwerking de sleutel is. De samenwerking is er steeds op gericht om de leefbaarheid te borgen of te verbeteren. Het bestuur van de vereniging Ons Huis en de vereniging Bredevoorts Belang hebben kort na de eeuwwisseling, met ondersteuning van de Vereniging Kleine Kernen, het plan opgevat om ook in Bredevoort zo’n kulturhus te realiseren.

Allereerst zijn toen de wensen van de Bredevoortse organisaties geïnventariseerd en mede daaruit bleek voldoende draagvlak voor een kulturhus. In de zomer van 2007 droeg het voorbereidende comité de werkzaamheden over aan het bestuur van de inmiddels opgerichte Stichting Kulturhus Bredevoort.

Uiteindelijk heeft het nog 7 jaar geduurd voordat de plannen ook daadwerkelijk gerealiseerd konden worden. In de zomer van 2014 konden de bouwwerkzaamheden worden afgerond en staat er nu op dezelfde plek een derde generatie ‘Ons Huis’, namelijk een multifunctionele accommodatie ten behoeve van de inwoners van Bredevoort en naaste omgeving. De accommodatie huisvest een grote sportzaal met kleedkamers, die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Aalten valt. Daarnaast is het kulturhus met ondermeer een grote zaal, huiskamer en brasserie. Dit deel van de accommodatie is eigendom van de Stichting Beheer Kulturhus Bredevoort. Op 30 augustus, bij de opening, is ook de nieuwe naam van het kulturhus onthuld: ’t Grachthuys